Міжкультурна взаємодія

"Міжкультурна взаємодія та діалог як фактор формування толерантності і гармонізації міжнаціональних відносин"  

Проект формування толерантності через сприйняття культури національних меншин в публічній бібліотеці імені М.Бажана Централізованої бібліотечної системи Солом'янського району м. Києва 

Термін реалізації проекту: 4 роки (2017 - 2020 рр.)
Вектори проекту:
 • "Ми - це не безліч стандартних "я", а безліч всесвітів різних" - вектор входження культур національних меншин в культуру України
 • "Давайте познайомимось з сусідом" - вектор пізнання культури національних меншин
 • "Кожний народ свої святині має" - вектор формування толерантності і прийняття звичаєвої і релігійної культури національних меншин
 • "Подолай себе самого!" - вектор формування толерантних норм
 • "Свої та інші в єдиній громаді" - вектор входження представників національних меншин в суспільне життя району
 • "Компаньйон" - вектор участі бібліотеки в житті національних меншин району і міста
Місія проекту: формування почуття толерантності, поваги, інтересу до всіх націй та народностей, віросповідання, вивчення іприйняття культурних і мистецьких здобутків, гармонізація міжнаціональних відносин.
Ціль проекту: знайомство з національними культурами співгромадян міста, формування толерантності і поваги до представників національних меншин, сприяння соціальному порозумінню і соціальній інтеграції національних меншин.

Характеристика існуючої ситуації.
Всучасному глобалізованому світі розвиток національних суспільств відбувається під знаком мультикультуралізму. Множинність, розмаїття культур стало ознакою сучасності. Нині нормою життя стає перехресна взаємодія різних цивілізацій, культурне розмаїття, еклектичне поєднання стилів і смаків, співіснування й синтез різних культур і традицій.
Подальша глобалізація сучасного світу дедалі більше загострює проблему збереження культурної самобутності  окремих етнічних спільнот, перспектив із національно-культурною ідентичністю, де кожен шукає свою ідентичність, знаходячи або не знаходячи при цьому спільну мову з іншими людьми. Конфлікт між людьми, які мислять категоріями глобального світу, і людьми, які асоціюють себе з локальною субкультурою, - це конфлікт ідентичності й мультикультуралізму. Мультикультурна ідентичність грунтується на толерантності до всіх меншин, передусім культурних.
Національна культура є найважливішим засобом ідентифікації у глобалізованому просторі й часі. Вона допомагає людям жити у певному середовищі, зберігати єдність і цілісність свого співтовариства у взаємовідносинах з іншими спільнотами, усвідомлювати свою відмінність та окремішність, виступає способом самовідтворення нації в самоідентифікації.
На українській етнічній території поряд з корінним населенням - українцями, здавна проживали представники інших народів. З посиленням міграційних процесів в Україні, і Києві зокрема, оселились представники національностей делекого зарубіжжя - Африки і Азії. Для України питання національних меншин є актуальним і потребує постійного моніторингу та вивчення. Актуальність проблеми національних меншин пов'язана з тим, що сьогодні представники різних національностей на перший план висувають цінності і принципи, необхідні для спільного проживання та власного розвитку. Адже повага, прийняття і правильне розуміння різноманітності культур світу є однією з форм прояву людської індивідуальності та демократичного мислення. 
В сучасній Україні ідеї толерантності активно впроваджуються в освіту, культуру та суспільно-політичне життя для досягнення взаєморозуміння, злагоди та взаємоповаги серед народів. Всі народності мають право на самовизначення і мир - це необхідна умова для повноцінного життя людини.
Київ - це метрополія, величезне місто, яке за роки незалежності суттєво змінило свої населення. Цей болісний процес зміни мешканців міста досі триває. Дуже сильно на це впливає війна. Війна - це лакмусовий папірець, точка, коли людина мусить прийняти конкретну сторону. 
Коли людина не знає, хто живе за парканом, в неї виникають страхи, побоювання, негатив. Кожний думає, що може там щось проти нього діється. Коли ж люди знають своїх сусідів, це страх минає. Ми можемо не поділяти думку цих людей, але принаймні знаємо, чого від них можна чекати. Кожний з нас повинен навчитися толерантності. Від кожного з нас залежить, чи стане Україна цивілізованою і безпечною для життя країною, чи зможде вона інтегруватися в євро простір, чи матиме вона майбутнє.
Добро та толерантність виховуються змалечку. Виховання і формування толерантності, гуманізму і  громадської відповідальності - процес тривалий і роль бібліотеки в ньому важко переоцінити. Бібліотека виступає транслятором ідей телерантності, поширюючи інформацію про культуру, традиції, віросповідання, звичаї, спосіб життя, погляди інших народів, країн, людей, не схожих на нас. Ми хочемо через бібліотеку дати можливість представникам будь-якої національної меншини пізнати один одного, його культуру, традиції і звичаї. Дати можливість пізнати нас, зберігаючи власну культуру, інтегруватися в нашу, без моральних втрат соціалізуватися і адаптуватися до українського суспільства, беручи активну участь в його розбудові і житті громади. Щоб люди вийшли за межі своєї ментальності і побачили, що є інша ментальність. Найбільше це пізнається в спільній роботі.
Виходячи з актуальності цієї теми, досвіду роботи бібліотеки, наявності інформаційних ресурсів, напрацювань і здобутків та з метою координації спільних дій і створений цей проект.

Завдання проекту

 • Знайомство з національними культурами співгромадян міста
 • Формування толерантності і поваги до представників національних меншин
 • Сприяння соціальному порозумінню і соціальній інтеграції національних меншин
 • Створювати бібліотечний комфортний простір з новими компетентностями, новими культурними звичками споживати якісний синтезований культурно-мистецький продукт
 • Активно популяризуваті культурні і звичаєві традиції національних меншин Києва
 • Формувати фонд інформаційних ресурсів національних меншин
 • Започаткувати в бібліотеці "моду на спільне дозвілля" представників різних культур в різних форматах
 • Розвивати свої "мережеві" послуги, використовуючи соціальні технології, створювати ресурси заявленої проектної тематики в комп'ютерних мережах
 • Сприяти соціальному включенню людей інших культур в інформаційний мистецький простір
 • Через інформаційне представництво біблотеки створити майданчик для ознайомлення, відтворення і просування традиційної культури національних меншин з інофрмаційних ресурсів бібліотеки та інтернет-ресурсів
 • Створювати "активи", розвиваючи нові форми співпраці між бібліотекою і різними організаціями, установами, об'єднаннями, спілками, які мають відношення до національних меншин та інформування про них. Використовувати різні компетентності фахівців для спільної роботи.
 • Формувати попит і споживання проектних продуктів бібліотеки
 • Підвищити продуктивність бібліотечного сервісу через розширення номенклатури продуктів і послуг електронної складової - онлайнових та офлайнових документів, баз даних; актуалізацію бібліотечного обслуговування користувачів бібліотеки
 • Вихід за межі сталої бібліотечної аудиторії
 • Залучити до участі в реалізації проекту бібліотеки найбільшу кільність людей
 • Просувати бібліотеку в суспільстві, посилити її значущість як культурно-дозвілевого та інформаційно-комунікативного центру для реальних і потенціальних користувачів
 • Вдосконалювати і функціонально розширити діяльність бібліотеки, створити умови для підвищення інтелектуального рівня користувачів
 • Долучати користувачів до сучасних цифрових технологій і підвищувати їх інформаційну культуру
 • Створювати платформи для нових знайомств і пошуку професійних контактів бібліотеки з зацікавленими організаціями, які займаються проблемами національних меншин на партнерських засадах
 • Спонукати персонал бібліотеки до ефективного використання своїх можливостей
 • Забезпечити широку рекламу через ЗМІ про проведену роботу.    
Немає коментарів:

Дописати коментар